Loods 6 logo
Privacy statement - Loods 6
Organisatie Gebouw Geschiedenis Cultuur/waarde Samenwerkingen Ruimtes huren

Privacy statement

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG van kracht.
Dit houdt in dat de regels omtrent het gebruik van persoonsgegevens aangescherpt zijn en persoonsgegevens beter worden beschermd.

In dit Privacy Statement geven wij aan hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt hebben.


Persoonsgegevens

In ons bestand registreren wij (of hebben de volgende gegevens van u geregistreerd):
- NAW gegevens
- Telefoonnummer(s)
- Emailadressen
- Vermelding op onze websites
- Bedrijfsgegevens (IBAN nummer, KvK nummer, BTW nummer)
- Eventueel opgave inkomsten belasting


Waarom deze gegevens

Kunstwerk Loods 6 mag persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
- Uw toestemming;
- De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
- De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
- De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
- De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Stichting Kunstwerk Loods 6 waarbij uw belang niet prevaleert.


Beveiligen

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Kunstwerk Loods 6 passende technische en organisatorische maatregelen.
Naast het beveiligen van de systemen heeft niet iedereen toegang tot uw gegevens. De gegevens worden opgeslagen op computers in de Cloud op een externe server. De computers zijn beveiligd met wachtwoorden. In papieren vorm worden de gegevens bewaard in afgesloten kasten en in een afgesloten ruimte. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden hebben toegang tot uw gegevens.


Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Kunstwerk Loods 6 kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik.
Met derden die uw gegevens verwerken zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin het omgaan met persoonsgegevens staat geregeld.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om gegevens in te zien. Indien u gegevens wilt inzien verzoeken wij u specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.
U heeft het recht gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
U heeft het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen of wanneer ze onrechtmatig door ons zijn verwerkt.


Bewaartermijnen

Kunstwerk loods 6 bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillend zijn.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat de AVG wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, 0900-2001201.


Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Mocht blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of als we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP.

Mei 2018

Organisatie Gebouw Geschiedenis Cultuur/waarde Interviews Samenwerkingen Ruimtes huren
Nieuwsbrief Loods 6
Ontvang het laatste nieuws over evenementen en activiteiten rondom Loods 6.